ประวัติ

2544 วท.บ จิตวิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา

2557 วท.ม. จิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

2561 ปร.ด. จิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา